Βασικές φράσεις στα Ιταλικά
Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ιταλικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ιταλία.

Μάθετε μαζί μας:
  • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα ιταλικά;
  • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα ιταλικά;
  • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα ιταλικά;
  • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα ιταλικά;
  • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου ιταλικά" στα ιταλικά;
  • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα ιταλικά.

Με αυτό το βίντεο μαθαίνετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ιταλικά:


Καλωσόρισμα

 

Ciao! Γεια σου!

Buon giorno! Καλημέρα!

Buon giorno! Χαίρετε!

Buona sera! Καλησπέρα!

Buona notte! Καληνύχτα! (m,f)
Ciao! Γεια!

Arrivederci! Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 

Si. ναι

No. όχι

forse ίσως

Ok. εντάξει

Grazie! Ευχαριστώ!

Prego! (Di niente) Ευχαρίστησή μου! (m/f)

Scusi ... Συγγνώμη,...

Mi dispiace. Λυπάμαι. (m/f)

Ho .../ Non ho ... Έχω ... / δεν έχω ...

Abbiamo .../ Non abbiamo ... Έχουμε / Δεν έχουμε ...

C'é .../ Non c'è ... Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 

Mi chiamo ... Με λένε ...

Sono ... Κατάγομαι από ...

Ho ... anni. Είμαι... χρονών.

Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a). Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)

Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a). Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.

Viaggio con ... Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 

Non parlo italiano. Δεν μιλάω ιταλικά.

Non capisco. Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)

Parla ...? Μιλάτε...; (m, f)

Qui qualcuno parla ...? Μιλάει κανείς ...;

inglese αγγλικά

francese γαλλικά

Per favore prenda nota. Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)

Per favore ripeta. Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)

Un momento per favore. Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 

zero μηδέν

uno ένα

due δύο

tre τρία

quattro τέσσερα

cinque πέντε

sei έξι

sette επτά

otto οκτώ

nove εννέα

dieci δέκα

undici έντεκα

dodici δώδεκα

tredici δεκατρία

quattordici δεκατέσσερα

quindici δεκαπέντε

sedici δεκαέξι

diciassette δεκαεπτά

diciotto δεκαοκτώ

diciannove δεκαεννέα

venti είκοσι

ventuno είκοσι ένα

trenta τριάντα

quaranta σαράντα

cinquanta πενήντα

sessanta εξήντα

settanta εβδομήντα

ottanta ογδόντα

novanta ενενήντα

cento εκατό

mille χίλια

un milione ένα εκατομμύριο

un pó ένα ζευγάρι
 


via http://ift.tt/2jModxq

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.