Βασικές φράσεις στα ΡωσικάΕδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ρωσικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ρωσία.

Μάθετε μαζί μας:
  • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα ρωσικά;
  • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα ρωσικά;
  • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα ρωσικά;
  • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα ρωσικά;
  • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου ρωσικά" στα ρωσικά;
  • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα ρωσικά.

Με αυτό το βίντεο μαθαίνετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ρωσικά:


Καλωσόρισμα

 

Привет! Γειά σου!

Доброе утро! Καλημέρα!

Добрый день! Χαίρετε!

Добрый вечер! Καλησπέρα!

Спокойной ночи! Καληνύχτα! (m,f)

Пока! Γεια!

До свидания! Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 

да ναι

нет όχι

возможно ίσως

хорошо εντάξει

Спасибо! Ευχαριστώ!

Пожалуйста! Ευχαρίστησή μου! (m/f)

Извините,... Συγγνώμη,...
Мне очень жаль. Λυπάμαι. (m/f)

У меня есть
у меня нет ...
Έχω ... / δεν έχω ...

У нас есть
у нас нет ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ...

Есть
нет ...
Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 

Меня зовут ... Με λένε ...

Я из ... Κατάγομαι από ...

Мне ... лет. Είμαι... χρονών.

Я женат.
Я не женат.
Я замужем.
Я не замужем.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)

Я путешествую один./ Я не путешествую один. Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.

Я путешествую с ... Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 

Яне говорю по-русски. Δεν μιλάω ρωσικά.

Я не понимаю. Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)

Вы говорите ...? Μιλάτε...; (m, f)

Кто-нибудь говорит здесь ...? Μιλάει κανείς ...;

по-английски αγγλικά

по-французски γαλλικά

пожалуйста, напишите. Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)

пожалуйста, повторите. Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)

Один момент, пожалуйста. Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
ноль μηδέν

один ένα

два δύο

три τρία

четыре τέσσερα

пять πέντε

шесть έξι

семь επτά

восемь οκτώ

девять εννέα

десять δέκα

одиннадцать έντεκα

двенадцать δώδεκα

тринадцать δεκατρία

четырнадцать δεκατέσσερα

пятнадцать δεκαπέντε

шестнадцать δεκαέξι

семнадцать δεκαεπτά

восемнадцать δεκαοκτώ

девятнадцать δεκαεννέα

двадцать είκοσι

двадцать один είκοσι ένα

тридцать τριάντα

сорок σαράντα

пятьдесят πενήντα

шестьдесят εξήντα

семьдесят εβδομήντα

восемьдесят ογδόντα

девяносто ενενήντα

сто εκατό

тысяча χίλια

один миллион ένα εκατομμύριο

пара ένα ζευγάρι

via http://ift.tt/2zI5idw

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.