Συντομογραφίες των Λατινικών που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα

Συντομογραφίες λατινικών φράσεων που είναι σε ευρεία χρήση στις γλώσσες που ακολουθούν το λατινικό αλφάβητο
Λατινική φράση Συντομογραφία Μετάφραση
post scriptum P.S. υστερόγραφο
et cetera etc. και λοιπά (κ.λπ.)
id est i.e. αυτό σημαίνει, δηλαδή
exempli gratia e.g. παραδείγματος χάριν (π.χ.)
et alii et al. και άλλοι (κ.ά.)
videlicet viz. δηλαδή
idem quod i.q. το ίδιο με
sequens seq. ακολούθως
quod vide qv. βλέπε (παραπομπή)
ibidem ib. στο ίδιο σημείο (σε βιβλίο κλπ)
idem id. του ιδίου (συγγραφέα κλπ)
vide infra v.inf. βλέπε κατωτέρω
loco citato lc. στο προαναφερθέν εδάφιο
ante meridiem a.m. προ μεσημβρίας
post meridiem p.m. μετά μεσημβρίαν
per annum p.a. ετησίως
modus operandi m.o. τρόπος λειτουργίας ή ενέργειας
fac simile fax κάνε κάτι παρόμοιο
nota bene nb. σημείωσε, πρόσεξε καλά
ut dictum ut dict. όπως διετάχθη
sine loco sl. χωρίς θέση, τόπο
sine prole sp. χωρίς θέμα
versus vs. έναντι, εναντίον
honoris causa h.c. τιμής ένεκεν
fecit fec. κατασκευασμένο από
artium baccalaureus BA Bachelor of Arts (τίτλος σπουδών)
artium magister MA Master of Arts
hic jacet hj ενθάδε κείται
hic jacet sepultus hjs ενθάδε κείται θαμμένος
requiescat in pace RIP αναπαύου εν ειρήνη
quod erat demonstrandum qed όπερ έδει δείξαι
circa c. ή ca. περίπου


http://ift.tt/1go00Xi

Περισσότερα φιλολογικά θέματα εδώ.via http://ift.tt/2ypNG25

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.