Δείτε παραδείγματα για τις δημιουργικές εργασίες Λυκείου
Οι Δημιουργικές Εργασίες , σύμφωνα με την πρόταση του ΙΕΠ προς το υπ. Παιδείας, αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό και συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθενται.
Αν μία Δημιουργική Εργασία καλύπτει και άλλο/α μάθημα/μαθήματα η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του/της μαθητή/-τριας και στα μαθήματα αυτά.
Αν πρόκειται για μαθήματα που δεν διδάσκονται από τον ίδιο/α εκπαιδευτικό, η Δ.Ε. αξιολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων/-ουσών. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους/τις  μαθητές/-τριες  που συμμετείχαν σε αυτή, ωστόσο δύναται να υπάρξει και διαφοροποίηση κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, αν υπήρξε εμφανώς διαφορετική η συμβολή κάποιων μελών της ομάδας στο τελικό αποτέλεσμα.
Η αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων, οι γενικές αρχές των οποίων καθώς και ένα δείγμα τους περιλαμβάνεται στον ακόλουθο Συνοπτικό θεωρητικό πλαίσιο για τις Δημιουργικές Εργασίες:
Πατήστε αντίστοιχα παρακάτω για να ανοίξετε τα σχετικά αρχεία
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
 Ενδεικτικό υποστηρικτικό υλικό
YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο για την εκπόνηση Δημιουργικής Εργασίας
Παραδείγματα Υποδείγματος Ι
Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ
Παραδείγματα Υποδείγματος Ι
Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ
Παραδείγματα Υποδείγματος Ι
Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ
Παραδείγματα Υποδείγματος Ι
Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ
Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙvia http://ift.tt/2xZ0AUI

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.