Προσλήψεις καθηγητών μουσικής στον Δήμο Μουζακίου

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχειρήσης Δήμου Μουζακίου (∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ.) προκηρύσσει την πρόσληψη έντεκα (11) Καθηγητών Μουσικής ΠΕ/ΤΕ/∆Ε ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκειας απασχόλησης έως εννέα (9) μηνών για την κάλυψη της διδασκαλίας μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ. ως εξής:

 • 1 ΠΙΑΝΟ ΠΕ/ΔΕ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
 • 1 ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
 • 1 ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ ΔΕ 
 • 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ ΔΕ 
 • 1 ΛΑΟΥΤΟ ΤΕ
 • 1 ΒΙΟΛΙ ΠΕ/ΔΕ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
 • 1 ΝΤΡΑΜΣ-ΚΡΟΥΣΤΑ ΔΕ 
 • 1 ΜΟΝΩΔΙΑ ΠΕ 
 • 1 ΚΛΑΡΙΝΟ ΔΕ 
 • 1 ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΕ
 • 1 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ ΔΕ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

1) Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία).

2) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή βεβαίωσης σπουδών, όπου θα αναγράφεται αριθμητικώς ο βαθμός.

3) Αποδεικτικά προϋπηρεσίας-εμπειρίας μ ε β εβαίωση από το ΙΚΑ ή από τον ΟΑΕΕ ή δικαστική απόφαση αναγνώρισης προϋπηρ εσίας .

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους έχουν ανήλικα τέκνα.

5) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ. (Μουζάκι, Καραϊσκάκη 1, Δημαρχείο Μουζακίου, ΤΚ.43060), υπεύθυνη κ. Ελένη Κοτρώτσιου και Χρυσή Καρρά, τηλέφωνο: 2445350137) από τις 24/08/2017 έως 04/09/2017 και ώρες 09:00 π.µ. έως 14:00µ.µ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δυο τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στην ιστοσελίδα μας (www.dikedim.gr) και στο χώρο ανακοινώσεων των γραφείων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς µε συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Ομαδική αποστολή αιτήσεων ταχυδρομικώς θεωρούνται άκυρες και απορρίπτονται.via http://ift.tt/2xVoNL9

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.