Ρύθμιση της online φορητότητας υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην ΕΕ…

Μετά την δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (της 14ης Ιουνίου 2017) σχετικά με τη online διασυνοριακή φορητότητα υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, τίθεται σε ισχύ στις 20 Ιουλίου 2017, αν και δεν θα καταστεί εκτελεστή μέχρι τις 20 Μαρτίου 2018. Όπου οι πάροχοι συμμορφώνονται με την απρόσκοπτη πρόσβαση σε online υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ανεξάρτητα εάν οι συνδρομητές βρίσκονται προσωρινά παρόντες σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος διαμονής τους…
Διαβάστε περισσότερα »

from Greek Digital TV

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.