Τo δικαστήριο θα παραδώσει τα κλειδιά του ΔΟΛ

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα ΜΜΕ του ΔΟΛ όριζε πως μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα ακολουθούσε η συγκριτική εκτίμηση των προσφορών, όπως και έγινε, και η σύνταξη σχετικής έκθεσης από τη σύμπραξη Ειδικού Διαχειριστή, η οποία θα αναφέρει τον πλειοδότη. Η έκθεση κοινοποιείται σε όσους κατέθεσαν νόμιμα προσφορές και θα υποβάλλεται στο πτωχευτικό δικαστήριο μαζί με σχετική αίτηση αποδοχής από τον πλειοδότη.

Το δικαστήριο, σύμφωνα με τον ν. 4307/2014, αποδέχεται την υποβληθείσα αίτηση εφόσον διαπιστώσει ότι τηρήθηκαν οι όροι του παρόντος και ότι η εισαγόμενη προς έγκριση προσφορά είναι του πλειοδότη, ότι έχει την έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών και ανακηρύσσει τον αγοραστή ή τους αγοραστές, κατά περίπτωση, με απόφασή του, που δεν υπάγεται σε ένδικα μέσα. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται σε περίληψη στο ΓΕΜΗ. H σύμβαση μεταβίβασης, μεταξύ Ειδικού Διαχειριστή και “‘Αλτερ Έγκο” (Βαγγέλης Μαρινάκης) μετά την επικύρωση του πλειοδότη από το αρμόδιο δικαστήριο, θα υπογραφεί ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα ή/και Αικατερίνης Οικονόμου. Επιπλέον, η σύμβαση μεταβίβασης δεν υπόκειται σε καμιά επιφύλαξη ή αίρεση ως προς τους όρους που αναφέρονται και θα υπογραφεί ως έχει. Τόσο ο διαγωνισμός όσο και η σύμβαση πώλησης των περιουσιακών στοιχείων διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.